วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับ


 หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ สมัครเลย

กำหนดการที่ 1 มี 4 หลักสูตร ประกาศรับสมัคร 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จำนวนที่รับ 10 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)
จำนวนที่รับ 20 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) จำนวนที่รับ 20 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  จำนวนที่รับ 30 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  


                
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น