วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดหลักสูตร วทม. วิทย์ศึกษา


 


ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ 30,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน

หมวด

2

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. วิชาสัมพันธ์

12

6

12

12

2. เฉพาะด้าน

 

6

 

6

3. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

12

 

6

-

4. รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

3

-

3

-

รวม

24

12

18

18

หน่วยกิตรวม

36

36


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น