วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ป.เอก สหวิทยาการ

 ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 9 ภาคการศึกษา ๆ ละ 55,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
(1) กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
(2) กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยนับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

แผน

 

หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

 

6
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

9

-

2.  วิชาเฉพาะด้าน

3
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

3

-

3.  วิชาเลือก

-

-

 

3

( ไม่นับหน่วยกิต)

4.  วิทยานิพนธ์

48

-

36

-

5.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

3

รวม

48

 

48

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

48
รายละเอียดหลักสูตร คม. นาฏศิลป์ศึกษา

   


 ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1  (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

  1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏศิลป์ศึกษา/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร/ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์และ/หรือการส่งเสริมการศึกษาวิชานาฏศิลป์ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์   

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2  แผน ข  (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) และ แผน ก แบบ ก2 (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)  

2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏศิลป์ศึกษา/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร/ศิลปกรรมศาสตร์ สมัครเข้าเรียน แผน ก แบบ ก2, แผน ข ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขาและภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 

2.2  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) และแผน ข (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาบัณฑิต ต้องเรียนเสริมวิชา “ความรู้สำหรับครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” (3 หน่วยกิต) โดยไม่นับหน่วยกิต

2.3  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขานาฏศิลป์และสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกณฑ์ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด   

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2  ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ้าคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนดหลังจากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อแล้ว

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 99,000 - 198,000  บาท ขึ้นอยู่กับแผนการเรียน (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 - 6  ภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับแผนการเรียน ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและ

กลุ่มวิชา

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ

ใบประกอบวิชาชีพครู

สำหรับผู้ที่ต้องการ

ใบประกอบวิชาชีพครู

แผน ก

แบบ ก 1

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

แผน ก

แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  วิชาบังคับ

  วิชาเลือก

 

-

-

 

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

 

12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

 

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาชีพครู

-

-

-

18 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-

-

-

6 หน่วยกิต

4. วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

-

12 หน่วยกิต

5. การค้นคว้าอิสระ

-

-

6 หน่วยกิต

-

6. หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

- วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

- วิชาความรู้สำหรับครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21**

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

-

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต