วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สมัครเลย

 
หลักสูตรที่เปิดรับ


 หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ สมัครเลย

กำหนดการที่ 1 มี 4 หลักสูตร ประกาศรับสมัคร 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จำนวนที่รับ 10 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)
จำนวนที่รับ 20 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) จำนวนที่รับ 20 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  จำนวนที่รับ 30 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  


                
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ป.เอก สหวิทยาการ

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 9 ภาคการศึกษา ๆ ละ 55,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
(1) กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
(2) กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยนับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

แผน

 

หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

 

6
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

9

-

2.  วิชาเฉพาะด้าน

3
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

3

-

3.  วิชาเลือก

-

-

 

3

( ไม่นับหน่วยกิต)

4.  วิทยานิพนธ์

48

-

36

-

5.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

3

รวม

48

 

48

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

48
รายละเอียดหลักสูตร คม. นาฏศิลป์ศึกษา

    ปริญญาโท


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1  (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

  1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏศิลป์ศึกษา/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร/ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์และ/หรือการส่งเสริมการศึกษาวิชานาฏศิลป์ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์   

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2  แผน ข  (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) และ แผน ก แบบ ก2 (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)  

2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชานาฏศิลป์/นาฏศิลป์ศึกษา/นาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร/ศิลปกรรมศาสตร์ สมัครเข้าเรียน แผน ก แบบ ก2, แผน ข ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขาและภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 

2.2  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) และแผน ข (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาบัณฑิต ต้องเรียนเสริมวิชา “ความรู้สำหรับครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” (3 หน่วยกิต) โดยไม่นับหน่วยกิต

2.3  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขานาฏศิลป์และสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกณฑ์ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด   

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2  ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ้าคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนดหลังจากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อแล้ว

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 99,000 - 198,000  บาท ขึ้นอยู่กับแผนการเรียน (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 - 6  ภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับแผนการเรียน ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและ

กลุ่มวิชา

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ

ใบประกอบวิชาชีพครู

สำหรับผู้ที่ต้องการ

ใบประกอบวิชาชีพครู

แผน ก

แบบ ก 1

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

แผน ก

แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  วิชาบังคับ

  วิชาเลือก

 

-

-

 

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

 

12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

 

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาชีพครู

-

-

-

18 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-

-

-

6 หน่วยกิต

4. วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

-

12 หน่วยกิต

5. การค้นคว้าอิสระ

-

-

6 หน่วยกิต

-

6. หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

- วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

- วิชาความรู้สำหรับครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21**

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 

3 หน่วยกิต

-

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต