งานบัณฑิตศึกษาขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถตรวจสอบผลที่นี่
1. หากท่าน “ผ่าน” ขอให้ท่านยืนยันการรายงานตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงรวมถึงชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดแรก ในแต่ละหลักสูตรดังนี้ (ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกหลักสูตร)
ปริญญาโท
        วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย             8,750 บาท
        วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล                                               7,500 บาท
        วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา                                                     7,500 บาท
        บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                                               7,500 บาท
        ค.ม. สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา                                                             8,250 บาท
        ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                    8,000 บาท
        ดศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์                                        8,250 บาท 

ปริญญาเอก
        ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์                                     18,000 บาท
        ปร.ด. สาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา                                      13,750 บาท

2. เข้าระบบ https://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp  เพื่อดาวโหลดใบค่าธรรมเนียมการศึกษา (วิธีเข้าระบบตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย https://drive.google.com/file/d/16SyX-QaSLV_nKvDVh_Rl1uqNlpqYmWzo/view?usp=sharing

3. ท่านต้องดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เบอร์ 029425800 ต่อ 1901 หรือ โทรศัพท์มือถือ 0631144204

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

 

ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

   

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)