วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ สมัครเลย


1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จำนวนที่รับ 10 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)
จำนวนที่รับ 20 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นหลักสูตรเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชา แต่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถเข้าศึกษาต่อได้

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 6 ภาคการศึกษา ๆ ละ 26,000 - 30,000 บาท 

แผน

หมวด

แผน1

แผน2

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)

21 นก

 

21 นก

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)

 

3 นก

 

9 นก

3. วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ

12 นก

 

6 นก

 

4. รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

6 นก

-

6 นก

-

รวม

33 นก

3 นก

27 นก

9 นก

หน่วยกิตรวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ป.เอก สหวิทยาการ

 ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 9 ภาคการศึกษา ๆ ละ 55,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
(1) กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
(2) กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยนับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

แผน

 

หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

 

6
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

9

-

2.  วิชาเฉพาะด้าน

3
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

3

-

3.  วิชาเลือก

-

-

 

3

( ไม่นับหน่วยกิต)

4.  วิทยานิพนธ์

48

-

36

-

5.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

3

รวม

48

 

48

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

48