วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ สมัครเลย


1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จำนวนที่รับ 10 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)
จำนวนที่รับ 20 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น