หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรใหม่ พ..2567

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  
  1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงาน กพ.รับรอง
    2เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
        1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 126,400บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)  แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ  31,600 บาท 

แผน

แผน 1 แบบวิชาการ

แผน 2 แบบวิชาชีพ

หมวด

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะ

12

13

12

19

2. วิทยานิพนธ์

12

-

-

-

3. การค้นคว้าอิสระ

-

-

6

-

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

6

6

รวม

24

13

18

19

หน่วยกิตรวม

37

37


ดูรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่นี่