วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ สมัครเลย


1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จำนวนที่รับ 10 คน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)
จำนวนที่รับ 20 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  
จำนวนที่รับ 20 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นหลักสูตรเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชา แต่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถเข้าศึกษาต่อได้

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 6 ภาคการศึกษา ๆ ละ 26,000 - 30,000 บาท 

แผน

หมวด

แผน1

แผน2

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)

21 นก

 

21 นก

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)

 

3 นก

 

9 นก

3. วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ

12 นก

 

6 นก

 

4. รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

6 นก

-

6 นก

-

รวม

33 นก

3 นก

27 นก

9 นก

หน่วยกิตรวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต