วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นหลักสูตรเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชา แต่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถเข้าศึกษาต่อได้

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 6 ภาคการศึกษา ๆ ละ 26,000 - 30,000 บาท 

แผน

หมวด

แผน1

แผน2

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)

21 นก

 

21 นก

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)

 

3 นก

 

9 นก

3. วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ

12 นก

 

6 นก

 

4. รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

6 นก

-

6 นก

-

รวม

33 นก

3 นก

27 นก

9 นก

หน่วยกิตรวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น