วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ป.เอก สหวิทยาการ

 ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 9 ภาคการศึกษา ๆ ละ 55,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
(1) กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
(2) กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยนับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

แผน

 

หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

 

6
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

9

-

2.  วิชาเฉพาะด้าน

3
( ไม่นับหน่วยกิต)

-

3

-

3.  วิชาเลือก

-

-

 

3

( ไม่นับหน่วยกิต)

4.  วิทยานิพนธ์

48

-

36

-

5.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

3

รวม

48

 

48

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

48
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น