วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 


ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นหลักสูตรเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชา แต่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถเข้าศึกษาต่อได้
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ 30,000 บาท 


โครงสร้างหลักสูตร

แผน

หมวด

แผน ก(2)

แผน

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. วิชาสัมพันธ์

-

-

-

-

2. เฉพาะด้าน/บังคับ

15

9

15

15

3. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

12

-

6

-

4. วิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

9

-

9

-

           รวม

27

9

21

15

  หน่วยกิตรวม

36

36

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น