ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

 ปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567


คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรีหรือเทียบเท่า
(2) ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(3) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(4) ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับดนตรี แต่มีประสบการณ์ในวิชาชีพดนตรี ให้พิจารณาคุณสมบัติตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
1. แนบ Portfolio ที่ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพ (กรณีบทประพันธ์ หรือผลงานทางดนตรีให้แนบ QR Code หรือลิงก์สำหรับการเข้าถึงสื่อวีดิโอหรือเสียง) ทั้งนี้การระบุผลงานหรือประสบการณ์สำคัญในด้านการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี เทคโนโลยีการผลิตดนตรี หรืออุตสาหกรรมดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ข้อเสนอการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
3. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) (ถ้ามี)

โดยส่งหลักฐานทางช่องทางนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVwoZLKx5gBN_r-FX54et4t0IH53jFNf4n67WcL7DK6uqDDA/viewform?usp=sf_link


เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 132,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ 33,000 บาท 
(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงาน การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงาน)

แผน

หมวด

แผน1

แผน2

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)

18 นก

 

18 นก

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)

 

นก

 

12 นก

3. วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ

12 นก

 

นก

 

4. รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

นก

-

นก

-

รวม

30 นก

นก

27 นก

12 นก

หน่วยกิตรวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต