ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

  


ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
คุณสมบัติผู้สมัคร
แผน 1.1
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านดนตรีหรือเทียบเท่า 
(2) ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(3) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านดนตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(4) ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับดนตรี แต่มีประสบการณ์ในวิชาชีพดนตรี ให้พิจารณาคุณสมบัติตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(5) เสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน 2.2
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรีหรือเทียบเท่า
(2) ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(3) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(4) ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับดนตรี แต่มีประสบการณ์ในวิชาชีพดนตรี ให้พิจารณาคุณสมบัติตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(5) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 432,000 - 576,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 6 - 9 ภาคการศึกษา ๆ ละ 72,000 บาท 
(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงาน การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงาน)

หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
ปริญญาเอก แผน 1.1
        1. แนบ Portfolio ที่ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพ (กรณีบทประพันธ์ หรือผลงานทางดนตรีให้แนบ QR Code หรือลิงก์สำหรับการเข้าถึงสื่อวีดิโอหรือเสียง) ทั้งนี้การระบุผลงานหรือประสบการณ์สำคัญในด้านการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเทคโนโลยีการผลิตดนตรีหรืออุตสาหกรรมดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          2. ข้อเสนอการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
          3. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) (ถ้ามี)
          4. บทคัดย่อหรือบทความตีพิมพ์ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
ปริญญาเอก แผน 2.2
         1. แนบ Portfolio ที่ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพ (กรณีบทประพันธ์ หรือผลงานทางดนตรีให้แนบ QR Code หรือลิงก์สำหรับการเข้าถึงสื่อวีดิโอหรือเสียง) ทั้งนี้การระบุผลงานหรือประสบการณ์สำคัญในด้านการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเทคโนโลยีการผลิตดนตรีหรืออุตสาหกรรมดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          2. ข้อเสนอการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
          3. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) (ถ้ามี)

โดยส่งหลักฐานทางช่องทางนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezeMli27VvrIhNzLwMpDdjxYveYBDAThoRqC7tDyIFdD7zdA/viewform?usp=sf_link
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกำหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
(1) กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
(2) กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยนับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

แผน

 

หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.2

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

-

-


-

2.  วิชาเฉพาะด้าน

-

-

18

6

3.  วิชาเลือก

-

-

 

-

4.  วิทยานิพนธ์

48

-

36

-

5. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 6
( ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

 6
( ไม่นับหน่วยกิต)

รวม

48

 

66

6

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

72

**ทั้งนี้สำหรับแผน 1.1 หากนักศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ให้ลงทะเบียนรายวิชา CTMS5101, CTMS5103, และ CTMS5105 เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต