ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

   ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)


คุณสมบัติผู้สมัคร

                 1. แผน 1 แบบวิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. แผน 2 แบบวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. หากผู้เข้าศึกษา ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นหลักสูตรเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชา แต่มีความสนใจ มีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สามารถเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องเรียนรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ SPEX2202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

4. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย

          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน

          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)   
                แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ 35,000 บาท 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน

หมวด

แผน 1 แบบวิชาการ

แผน 2 แบบวิชาชีพ

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะ

12

12

18

12

2. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

12

-

6

-

รวม

24

12

24

12

หน่วยกิตรวม

36

36