ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ..2567

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 
  1. จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
    2. เป็นครูในสถานศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
    3. เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 128,000บาท (ไม่รวมค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท)  แบ่งจ่ายเป็น 4 ภาคการศึกษา ๆ ละ  32,000 บาท 

แผน

แผน 1 แบบวิชาการ

แผน 2 แบบวิชาชีพ

หมวด

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1. หมวดวิชาเฉพาะ

24

3

24

9

2. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

12

-

6

-

รวม

36

3

36

3

หน่วยกิตรวม

39

39


ดูรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่นี่